info@ak-madej.sk     +421 904 942 283                                ...zákon, to je omnoho viac, ako iba slová. Slová totiž stačí len prečítať...                     Dnes je

O ADVOKÁCII


V spoločnosti, kde úcta k demokracii a právu je jedným z najdôležitejších ústavných princípov, má advokát významné postavenie. Musí slúžiť veci spravodlivosti a tým, ktorí ho poverili obhajobou alebo zastupovaním.

Úlohou advokáta je ochrániť svojho klienta pred nezákonnými zásahmi štátnych orgánov do jeho práv, vychádzajúc z najzákladnejšej zásady právneho štátu, podľa ktorej štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Ďalšou úlohou advokáta je napomôcť svojmu klientovi uplatniť jeho základné právo konať, čo nie je zákonom zakázané, a zabrániť tomu, aby ho ktokoľvek nútil, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

O KANCELÁRII


Advokátska kancelária JUDr. Jozefa Madeja napomáha svojim klientom pri uplatňovaní a ochrane ich práv a záujmov najmä v oblastiach obchodného práva, občianskeho a rodinného práva, ako aj pri uplatnení ich práva na obhajobu v trestnom konaní.

Právna pomoc, ktorú poskytujeme, je vykonávaná najmä formou zastupovania klientov pred súdmi a úradmi, formou zastupovania pred protistranou, obchodnými partnermi, dlžníkmi a inými právnymi subjektmi, formou obhajoby v trestnom konaní, poskytovaním právnych rád, spisovaním zmlúv a iných listín, spracúvaním právnych rozborov, auditov a due diligence, správou majetku klientov a ďalšími formami právneho poradenstva a právnej pomoci.

Právne poradenstvo a právne služby v trestnom konaní poskytujeme už v štádiu pred začatím trestného stíhania taktiež v prípravnom konaní a konaní pred súdom, pričom využívame predovšetkým naše odborné vedomosti a dlhoročné bohaté skúsenosti. Našou prioritou je obhajoba osôb obvinených z ekonomickej trestnej činnosti, obzvlášť daňovej trestnej činnosti a tiež osôb obvinených z účasti v organizovanej alebo zločineckej skupine.

VÝBER PRÁVNYCH SLUŽIEB, KTORÉ SME POSKYTOVALI V UPLYNULOM OBDOBÍ


Obchodné právo:
 • zastupovanie klienta a spracovanie podkladov pri predaji podniku
 • vypracovanie právneho rozboru obchodnoprávnych vzťahov klienta
 • aktívne vymáhanie pohľadávok klienta
 • zastupovanie klienta v konaní o vydanie bezdôvodoného obohatenia
 • vypracovanie podkladov a zastupovanie klienta vo veci založenia obchodnej spoločnosti
 • zastupovanie klienta v konaní pred rozhodcovským súdom
 • zastupovanie klienta v konkurznom konaní
 • zastupovanie klienta v reštrukturalizačnom konaní
 • zastupovanie klienta pri likvidácii spoločnosti
 • zastupovanie klienta vo veci neplatnosti prevodu obchodného podielu

 • Občianske právo:
 • zastupovanie klienta v konaní o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • zastupovanie klienta v konaní o vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • zastupovanie klienta v dedičskom konaní
 • zastupovanie klienta v konaní o určenie neplatnosti listiny o vydedení
 • zastupovanie klienta pri zhotovení rodinného domu
 • zastupovanie klienta v exekučnom konaní
 • zastupovanie klienta pri uplatnení zmenky
 • zastupovanie klienta v konaní o úpravu práv a povinností k nehnuteľnosti
 • zastupovanie klienta pri uplatnení nárokov z poistnej zmluvy

 • Trestné právo:
 • obahjoba klienta v trestnej veci založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny
 • obahjoba klienta v trestnej veci skrátenia dane a poistného
 • obahjoba klienta v trestnej veci porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku
 • obhajoba klienta v trestnej veci úverového podvodu
 • obhajoba klienta v trestnej veci krádeže
 • obhajoba klienta v trestnej veci neoprávnenému použitiu platobného prostriedku
 • zastupovanie poškodeného v trestnej veci zvýhodňovania veriteľa
 • zastupovanie poškodeného v trestnej veci podvodu

 • Rodinné právo:
 • zastupovanie klienta v rozvodovom konaní
 • zastupovanie klienta v konaní o úpravu práv a povinností k maloletému
 • zastupovanie klienta v konaní o úpravu výživného
 • zastupovanie klienta vo veci vymoženia výživného

 • Daňové právo:
 • zastupovanie klienta vo vyrubovacom konaní
 • zastupovanie klienta v registračnom konaní

 • Správne právo:
 • zastupovanie klienta v konaní o preskúmanie postupu orgánu verejnej správy
 • zastupovanie klienta v katastrálnom konaní