Pre našich klientov poskytujeme komplexné poradenstvo ohľadom formy a druhu zmluvných vzťahov. Toto poradenstvo poskytujeme v súčinnosti s odborníkmi na účtovníctvo a ekonómiu s cieľom zabezpečiť klientovi bezproblémové podnikanie. Pri vzniku kolíznej situácie zastupujeme klienta od začiatku daňovej kontroly, kde v mene klienta sa zúčastňujeme daňovej kontroly, vrátane navrhovania na vykonanie dôkazov. V prípade, že sa klient na nás obráti až po tom, ako mu boli zistené nedostatky v rámci daňovej kontroly, tak mu poskytujeme odborné poradenstvo v odvolacom konaní, prípadne vyrubovacom konaní. Komunikujeme v mene klienta s príslušným daňovým úradom, pripadne daňovým riaditeľstvom. V prípade ak bol klient neúspešný aj v odvolacom konaní, tak mu vieme poskytnúť zastupovanie pri podaní správnej žaloby, ako aj pri podaní kasačnej sťažnosti. Daňové konanie ide častokrát v jednočinnom súbehu s trestným konaním, kde daňový úrad dáva podnet kriminálnemu úradu finančnej správy a ten následne postupuje vec aj ďalším OČTK. V uvedenej oblasti máme bohaté skúsenosti nielen so zastupovaním klienta pred daňovými úradmi a správnymi súdmi, ale taktiež v súvisiacich trestných konaniach či už pred kriminálnemu úradu finančnej správy (KÚFS), ale aj pre špecializovanými zložkami policajného zboru, ako je národná kriminálna agentúra (NAKA). V priebehu týchto konaní je našim cieľom preukázať klientove tvrdenia prezentované v rámci daňovej kontroly so snahou o to, aby sa klient vyhol trestnému konaniu.

  • zastupovanie klienta vo vyrubovacom konaní
  • zastupovanie klienta v registračnom konaní
  • zastupovanie klienta pri daňovej kontrole
  • zastupovanie klienta pri odvolacom konaní na finančné riaditeľstvo
  • vypracovanie a podanie správnej žaloby
  • vypracovanie a podanie správnej žaloby
  • zastupovanie klienta pred kriminálnym úradom finančnej správy, prípadne pred ďaľšími orgánmi činnými v trestnom konaní