Pre našich klientov dlhoročne zabezpečujeme kompletný servis súvisiaci s ich obchodnými aktivitami, najmä podnikaním. Tento servis spočíva v službách od počiatočných fáz podnikania, kde sa klientovi odporučí vhodná forma podnikania vzhľadom na plánovaný predmet podnikania, ako aj rôznu výšku zdaňovania jednotlivých foriem podnikania, cez prípravu všetkých podkladov, registráciu na živnostenskom registri, obchodnom registri a následnú registráciu na príslušných štátnych inštitúciách a poisťovniach. Súčasťou je aj zabezpečovania servisu v súvislosti so sídlom obchodnej spoločnosti. Následne klientom odporúčame a upozorňujeme ich na rizikovosť určitých obchodných vzťahov vrátane kontroly zmlúv a vyhotovovania zmlúv, ktoré sú vyhotovované podľa požiadaviek klientov. V prípade vzniku kolíznej situácie, tieto riešime ešte v predsúdnej fáze a v prípade potreby zastupujeme klienta počas celého súdneho konania. Samozrejmosťou je informovanie klienta o zmene právnych predpisov, ako aj iných povinností klienta v súvislosti s jeho podnikaním. Taktiež klientovi zabezpečujeme dodanie iných služieb potrebných k jeho podnikaniu, ako sú účtovnícke služby, audítorské služby, služby znalcov a iných odborníkov. Súčasťou poskytovania našich služieb je aj portfólio našich vzorových zmlúv, ktoré už prešli súdnymi konaniami a preto je zrejmé, že sú bezvadné. Tieto zmluvy sú samozrejme upravené podľa konkrétnych potrieb klienta. Našimi klientmi sú aj zahraničné subjekty, ktoré majú účasť alebo podnikajú na našom území.

 • zastupovanie klienta a spracovanie podkladov pri predaji podniku
 • vypracovanie právneho rozboru obchodnoprávnych vzťahov klienta
 • aktívne vymáhanie pohľadávok klienta
 • zastupovanie klienta v konaní o vydanie bezdôvodoného obohatenia
 • vypracovanie podkladov a zastupovanie klienta vo veci založenia obchodnej spoločnosti
 • zastupovanie klienta v konaní pred rozhodcovským súdom
 • zastupovanie klienta v konkurznom konaní
 • zastupovanie klienta v reštrukturalizačnom konaní
 • zastupovanie klienta pri likvidácii spoločnosti
 • zastupovanie klienta vo veci neplatnosti prevodu obchodného podielu
 • zastupovanie klienta v konaní o ochranu obchodného tajomstva vrátane nápravného opatrenia, klamlivých obchodných praktík
 • vypracovanie podkladov pri založení spoločnosti vrátane spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny
 • vypracovanie podkladov pri zlúčení spoločnosti a splynutí spoločností
 • zastupovanie klienta pri zrušení spoločnosti bez likvidácie
 • vypracovanie podkladov pri zmene právnej formy spoločnosti
 • zastupovanie klienta na valnom zhromaždení spoločnosti
 • vypracovanie zápisníc zo zasadania valného zhromaždenia
 • vypracovanie podkladov pri zmene člena štatutárneho orgánu (konateľa, predsedu predstavenstva) a dozorných orgánov spoločnosti
 • vypracovanie zmluvy o budúcej zmluvy a riešenie ostatných predzmluvných vzťahov
 • vypracovanie zmluvy o pristúpení k ručiteľskému záväzku, ako aj riešenie sporov z ručenia
 • vypracovanie zmluvy o tichom spoločenstve
 • zastupovanie klienta v konaní o náhradu škody vrátane náhrady škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom
 • vypracovanie kúpnej zmluvy vrátane ustanovení o zmluvnej pokute
 • zastupovanie klienta v reklamačnom konaní pri uplatňovaní zodpovednosti za vady
 • vypracovanie licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva vrátane registrácie na príslušnom úrade
 • vypracovanie zmluvy o dielo, vypracovanie nepomenovaných zmlúv podľa požiadaviek klienta
 • vypracovanie mandátnej zmluvy a komisionárskej zmluvy
 • vypracovanie nájomnej zmluvy, riešenie sporov z nájomných zmlúv
 • vypracovanie zmluvy o sprostredkovaní
 • zastupovanie klienta v konaní o neplatnom odstúpení od zmluvy
 • vypracovanie cenných papierov vrátane zmeniek a zastupovanie pri sporoch zo zmeniek