Naše dlhoročné skúsenosti nás vedú k individuálnemu prístupu ku každému klientovi, kde každý prípad považujeme za jedinečný, pri ktorom je potrebné zohľadniť osobitosť sporových strán, ako aj prejednávaný predmet sporu. Máme skúsenosti so zastupovaním klientov počnúc predsúdnym a zmierovacím konaním, cez predžalobné výzvy a komunikáciu s protistranou, následné podanie žaloby a zastupovanie klientov v súdnych konaniach vrátane rozhodcovského konania a upomínacieho konania, ako aj porozsudkové riešenie vrátane exekučného konania, prípadne dobrovoľných dražieb. Súčasťou našej dlhoročnej praxe bolo aj nadobudnutie skúseností v rámci konaní s cudzím prvkom, kde jeden z účastníkov nebol našim občanom a ktoré sa spravovali nariadeniami Európskeho parlamentu a zákonom o Medzinárodnom práve súkromnom a verejnom, a to vrátane komunikácie s cudzím súdom. Samozrejmosťou bolo riešenie zmluvných vzťahov pre našich zahraničných klientov a komunikácia s nimi.

 • zastupovanie klienta v konaní o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • zastupovanie klienta v konaní o vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • zastupovanie klienta v dedičskom konaní
 • zastupovanie klienta v konaní o určenie neplatnosti listiny o vydedení
 • zastupovanie klienta pri zhotovení rodinného domu
 • zastupovanie klienta v exekučnom konaní
 • zastupovanie klienta pri uplatnení zmenky
 • zastupovanie klienta v konaní o úpravu práv a povinností k nehnuteľnosti
 • zastupovanie klienta pri uplatnení nárokov z poistnej zmluvy
 • vypracovanie návrhu na vydanie neodkladného opatrenia a zabezpečovacieho opatrenia
 • vypracovanie zmluvy o pôžičke a zmluvy o výpožičke
 • zastupovanie klienta v upomínacom konaní
 • vypracovanie darovacej zmluvy
 • zastupovanie klienta v konaní o žalobe o odporovateľnosti právnych úkonov
 • vypracovanie nájomnej zmluvy, riešenie sporov z nájomných zmlúv
 • vypracovanie zmluvy o budúcej zmluvy a riešenie ostatných predzmluvných vzťahov
 • riešenie sporov zo spotrebiteľských zmlúv a ochrana spotrebiteľa
 • vypracovanie zmluvy o vecnom bremene doživotného bývania a užívania, ako aj iných vecných bremien
 • vypracovanie sprostredkovateľskej zmluvy
 • zastupovanie klienta pred rozhodcovským súdom a v konaní o neplatnosť rozhodcovského rozsudku
 • vypracovanie kúpnej zmluvy vrátane evidencie v príslušnom registri
 • susedské spory a riešenie ostatných vlastníckych vzťahov
 • zastupovanie klienta v spore z poistnej zmluvy
 • vypracovanie záložnej zmluvy vrátane riešenia výkonu záložného práva
 • zastupovanie klienta v konaní o náhradu škody vrátane náhrady škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom
 • zastupovanie klienta v konaní o vydanie bezdôvodného obohatenia
 • zastupovanie klienta v reklamačnom konaní pri uplatňovaní zodpovednosti za vady
 • zastupovanie klienta pri vymáhaní dlžných pohľadávok, vrátane predsúdneho vymáhania
 • vypracovanie zmluvy o postúpení pohľadávky, vypracovanie zmluvy o prevzatí záväzku
 • vypracovanie zmluvy o pristúpení k ručiteľskému záväzku, ako aj riešenie sporov z ručenia
 • vypracovanie dohody o uznaní dlhu a splátkovom kalendári
 • vypracovanie zmluvy o dielo, vypracovanie nepomenovaných zmlúv podľa požiadaviek klienta