• Vypracovanie pracovných zmlúv, kolektívnych zmlúv a pracovného poriadku na mieru konkrétnych požiadaviek klienta aj v anglickom a maďarskom jazyku,
  • Zastupovanie klientov na rokovaniach so zamestnávateľom v pracovnoprávnych vzťahoch,
  • Zastupovanie klientov v sporoch so zamestnávateľom pred súdom (nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru),
  • Zastupovanie klientov pri riešení problematiky šikanovania na pracovisku zamestnávateľom a zamestnancami (mobbing a bossing),
  • Zastupovanie klientov pri uplatňovaní práv na rovnaké zaobchádzanie (antidiskriminačné spory),
  • Zastupovanie klientov pri vymáhania nárokov z pracovnoprávnych vzťahov