Jedná sa o špecifickú oblasť práva, ktorá rieši vzťahy medzi príbuznými, medzi rodičmi a deťmi, prípadne medzi bývalými manželmi a deťmi. Táto oblasť je veľmi citlivá a z uvedeného dôvodu si táto oblasť vyžaduje špecifický prístup. Preto sa u nás uvedenej oblasti venuje človek, ktorý ma s uvedenou oblasťou dlhoročné skúsenosti a dostatočne empatický prístup, aby dokázal klientovi poskytnúť odborné poradenstvo s ohľadom na citlivosť situácie. Máme dlhoročné skúsenosti nielen s riešením rodinných sporov a konaní u nás, ale aj v konaniach s cudzím prvkom, kde buď sa jednalo o cudzieho štátneho príslušníka, alebo išlo o pobyt maloletých deti v cudzích krajinách. Pravidelne riešime záležitosti ohľadom rozvodu, úpravy práv a povinností k maloletým deťom vrátane styku s druhým rodičom a určením výživného na maloleté deti. V uvedenej záležitosti sme riešili viaceré situácie od striedavej starostlivosti až po návrh na zamedzenie styku jednému z rodičov. V nadväznosti na samotný rozvod prebieha konanie o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, kde je najvhodnejšou alternatívou dohoda, ktorá je však možná len výnimočne, preto máme bohaté skúsenosti s riešením a dokazovaním, čo je predmetom spoločného majetku a ktorému manželovi má byť tento majetok prisúdený. Okrem uvedených konaní máme skúseností aj pri riešení výživného rodičmi a dospelými deťmi, ako aj deťmi a rodičmi, ktorí sa o seba nedokážu o seba postarať. Samozrejmosťou sú návrhy na zvýšenie, resp. zníženie výživného na maloleté deti, ako aj návrhy na zmenu úpravy styku rodiča s dieťaťom. Taktiež návrhy na schválenie právneho úkonu za maloletého súdom. V nadväznosti na platenie výživného je bežnou súčasťou našej práce aj podávanie návrhov na vykonanie exekúcie, prípadne podávanie trestných oznámení pre neplatenie výživného.

  • zastupovanie klienta v rozvodovom konaní
  • zastupovanie klienta v konaní o úpravu práv a povinností k maloletému
  • zastupovanie klienta v konaní o úpravu výživného
  • zastupovanie klienta vo veci vymoženia výživného
  • zastupovanie klienta v konaní o určenie výživného na plnoleté dieťa
  • zastupovanie klienta v konaní o určenie výživného pre bývalú manželku