Našim klientom poskytujeme komplexné zastupovanie pred všetkými správnymi orgánmi v ktoromkoľvek štádiu správneho konania. Medzi najčastejšie správne orgány, pred ktorými zvykneme zastupovať klientov sú orgány kontroly v súvislosti s podnikateľskou činnosťou klientov. Pokiaľ sa jedná o klientov fyzické osoby, tieto najčastejšie zastupujeme v súvislosti s výstavbou a vlastníctvom nehnuteľností, teda pred príslušným okresným úradom, katastrálny odbor, stavebný úrad, úrad životného prostredia, pozemkový úrad, a ďalšie. Taktiež klientov zastupujeme v správnych konaniach, kde klient má byť postihnutý za porušenie povinnosti vyplývajúcej mu z právneho predpisu, alebo podzákonnej právnej normy. Taktiež klientov zastupujeme pri riešení žiadosti o povolenia a ostatné podnety adresované správnym orgánom. Pokiaľ klient nebol úspešný v rámci konania prvostupňového správneho orgánu, poskytuje mu právnu pomoc v odvolacom konaní a rovnako aj pri podaní správnej žaloby, prípadne podaní kasačnej sťažnosti.

  • zastupovanie klienta v konaní o preskúmanie postupu orgánu verejnej správy
  • zastupovanie klienta v katastrálnom konaní
  • zastupovanie klienta s stavebnom konaní
  • zastupovanie klienta v konaní o porušení povinnosti
  • zastupovanie klienta v odvolacom konaní
  • vypracovanie správnej žaloby a zastupovanie klienta v konaní
  • vypracovanie kasačnej sťažnosti a zastupovanie klienta v konaní